Пълен напред!
Пълен напред!

Проектът

Специфичните цели

Специфичните цели на дейностите включват следните елементи:

 

 • Повишаване на осведомеността на представителите на работодателите относно насърчаваните от ЕС механизми за информация, консултации и участие в предприятията, по-специално на органа на представителите за информиране и консултиране на работниците и служителите/европейските работнически съвети;
 • Популяризиране на горепосочените механизми за разработване на мерки, съобразени със потребностите на предприятието в рамките на общата стратегия за справяне с коронавирусната криза за намиране на подходящи решения за дадената страна/ местоположение, но без дискриминация заради този аспект, както и за подобряване на общото сътрудничество между работодателите и работещите;
 • Популяризиране на досегашните постижения на органа на представителите за информиране и консултиране на работниците и служителите;
 • Разработване на рамка за прилагане на антикризисни мерки въз основа на ключовите фактори в сектора, движещите сили в неговата макросреда и вероятните сценарии;
 • Обучение на участниците относно ефективното онлайн сътрудничество, чието значение бе подсилено от пандемията. Препоръчва се да бъдат оформяни протоколи за онлайн заседанията на органа на представителите за информиране и консултиране на работниците и служителите;
 • Информиране на участниците за важни за социалните партньори съображения при провеждане на преговори по време на кризата;
 • Запознаване на участниците с процеса на трансгранично преструктуриране;
 • Насърчаване на транснационално партньорство между представители на социалните партньори, включващи работодатели и работници, което се опира на взаимно зачитане на техните интереси;
 • Информиране на участниците за анализа на факторите, стимулиращи промените в металоиндустрията;
 • Запознаване на участниците с концепцията за начините за бързо справяне с кризата на фирмено ниво и развиване на партньорство между заинтересованите страни в самото предприятие;
 • Даване на своя принос за добрата кондиция на европейската металоиндустрия чрез разработване на дългосрочни решения;
 • Насърчаване на приобщаването на социални играчи от страните-кандидатки, за да се осигури запознаването им с правата на ЕС и съвместното проектиране на връзки с държавите-членки с цел укрепване на сплотеността в ЕС.
Пълен напред!Пълен напред!

I agree to the processing of data in accordance with the Privacy Policy. If you do not agree, please disable cookies in your browser. More →

Changes to the Privacy Policy


In accordance with the legal requirements imposed by the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing of the Directive 95/46/WE, a new Privacy Policy applies on this Website, which contains all information regarding the collection, processing, and protection of personal data of users of this Website.

Furthermore, we remind you that for the correct operation of the website we use information stored in cookie files. You can change the cookies settings in the settings of your browser. If you do not agree to the use of cookies on this Website, please change the settings in your browser or leave the Website.

Privacy Policy